Historie Divadla Dagmar

Diva­dlo Dag­mar vzniklo jako ote­vřené spo­le­čen­ství pro­fe­si­o­nál­ních diva­del­ních umělců na pod­zim r. 1993 kolem reži­séra Michala Prze­bindy. Pod hla­vič­kou Diva­dla Dag­mar pra­cuje Stu­dio Diva­dla Dag­mar (slo­žené zejména ze stu­dentů kar­lo­var­ských střed­ních škol) a Dět­ské stu­dio dra­ma­tické výchovy.

Název diva­dla je vzat z repliky Augusta Strin­d­berga z Enquis­tovy Noci tri­bá­dek – z první insce­nace Diva­dla Dag­mar: „…tahle zavši­vená ble­chárna, Diva­dlo Dag­mar je moje jediná naděje…” – a platí to pořád.

Komorní scéna „U„
„U” …jako uvá­dět, užas­nout, utě­šit, usmi­řo­vat, uleh­čit, usnout.
„U” …jako U NÁS DOMA.