Cena Věry Vartecké

Když na jaře 2000 vzniklo z Dět­ského stu­dia tvo­řivé dra­ma­tiky Stu­dio Diva­dla Dag­mar, roz­hodli jsme se kaž­do­ročně oce­nit diva­delní práci nejmlad­ších kolegů ve věku od 12 do 18 let. Oce­nění jsme nazvali Cenou Věry Var­tecké a jsou jí kaž­do­ročně barevně poma­lo­vané smal­to­vané hrnky. Věrka Var­tecká byla člen­kou Rad­nic­kého ochot­nic­kého spolku. 16.10.1940, na jedné z hlav­ních zkou­šek Strou­pež­nic­kého Našich furi­antů šest­nác­ti­letá Věrka náhle zemřela na srdeční sla­bost. Cenu obvykle pře­dává sestra Věry, paní Náprst­ková, která bydlí v Kar­lo­vých Varech a herečka býva­lého čino­her­ního sou­boru Měst­ského diva­dla v Kar­lo­vých Varech paní Libuše Balounová.